Opublikowano

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne to energia przenoszona przez fale elektromagnetyczne, które składają się z oscylujących pól elektrycznych i magnetycznych. Pojęcie to jest związane z polem elektromagnetycznym i w tym artykule oba je wyjaśnimy przedstawiając także różnice między polem elektromagnetycznym i promieniowaniem elektromagnetycznym i napieszemy gdzie z promieniowaniem można się spotkać. W osobnym tekście na naszym blogu opisaliśmy też promieniowanie jonizujące.

Czym się różni pole elektromagnetyczne od promieniowania elektromagnetycznego?

Pole elektromagnetyczne i promieniowanie elektromagnetyczne są ze sobą powiązane, ale mają nieco różne znaczenia.

Pole elektromagnetyczne odnosi się do obszaru wokół ładunków elektrycznych i prądów elektrycznych, w którym występuje oddziaływanie sił elektromagnetycznych. Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch składowych: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektryczne powstaje wokół ładunków elektrycznych, podczas gdy pole magnetyczne powstaje wokół poruszających się ładunków elektrycznych lub prądów. Pole elektromagnetyczne jest obecne nawet wtedy, gdy nie ma promieniowania elektromagnetycznego, np. gdy prąd płynie przez przewód bez emitowania fal.

Promieniowanie elektromagnetyczne natomiast odnosi się do energii przenoszonej przez fale elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne to proces, w którym energia jest transmitowana w postaci fal elektromagnetycznych, składających się z oscylujących pól elektrycznych i magnetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje różne zakresy częstotliwości i długości fal, takie jak fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, widzialne światło, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma.

W skrócie, pole elektromagnetyczne to obszar wokół ładunków i prądów elektrycznych, w którym występują pola elektryczne i magnetyczne. Natomiast promieniowanie elektromagnetyczne to energia przenoszona przez fale elektromagnetyczne, które są wynikiem zmieniającego się pola elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne jest podstawowym pojęciem, które opisuje oddziaływanie sił elektromagnetycznych, podczas gdy promieniowanie elektromagnetyczne dotyczy samej energii transmitowanej przez te pola w postaci fal elektromagnetycznych.

Wpływ promieniowania na ludzi

Co to jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne jest to obszar wokół ładunków elektrycznych i prądów elektrycznych, w którym występuje oddziaływanie sił elektromagnetycznych. Jest to wynikiem związku między polem elektrycznym (powstałym wokół ładunków elektrycznych) i polem magnetycznym (powstałym wokół poruszających się ładunków lub prądów elektrycznych).

Pole elektryczne powstaje wokół ładunków elektrycznych i wywiera siłę na inne ładunki elektryczne. Siła ta jest proporcjonalna do ładunku oraz odległości między ładunkami. Jednocześnie, poruszające się ładunki elektryczne generują pole magnetyczne, które działa na inne prądy elektryczne i poruszające się ładunki.

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch składowych: pola elektrycznego i pola magnetycznego, które są wzajemnie powiązane. Zmieniające się pole elektryczne generuje pole magnetyczne, a zmieniające się pole magnetyczne indukuje pole elektryczne. Te dwie składowe są wzajemnie prostopadłe i rozchodzą się w postaci fal elektromagnetycznych.

Fale elektromagnetyczne obejmują różne zakresy częstotliwości, włączając w to widzialne światło, fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma. Każdy zakres częstotliwości ma różne właściwości i zastosowania w technologii, komunikacji, medycynie i innych dziedzinach.

Pola elektromagnetyczne są obecne w naszym otoczeniu, generowane przez różne źródła, takie jak urządzenia elektryczne, sieci bezprzewodowe, telewizory, radia, telefony komórkowe itp. W odpowiednio wysokich poziomach mogą wpływać na organizmy żywe, dlatego też istnieją normy i wytyczne dotyczące ekspozycji na pola elektromagnetyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne to energia przenoszona przez fale elektromagnetyczne, które składają się z oscylujących pól elektrycznych i magnetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje szeroki zakres częstotliwości i długości fal, włączając w to światło widzialne, fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma.

Promieniowanie elektromagnetyczne jest wytwarzane przez różne źródła, takie jak Słońce, lampy, anteny radiowe, telewizory, telefony komórkowe, a także przez zjawiska naturalne, takie jak wyładowania atmosferyczne.

Widzialne światło stanowi tylko niewielką część całego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Inne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, takie jak promieniowanie rentgenowskie i gamma, mają znacznie krótsze długości fal i większą energię niż widzialne światło. Z kolei fale radiowe i mikrofale mają znacznie dłuższe długości fal i niższą energię.

Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne ma wiele praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach. Oto kilka przykładów:

 1. Komunikacja: Fale radiowe i mikrofale są wykorzystywane w technologii radiowej, telewizyjnej, telefonii komórkowej, satelitarnej komunikacji, radarach i innych systemach komunikacyjnych.
 2. Medycyna: Promieniowanie rentgenowskie jest stosowane w diagnostyce obrazowej, takiej jak radiografia i tomografia komputerowa (CT). Promieniowanie gamma jest używane w leczeniu raka (radioterapia) oraz w diagnostyce medycznej.
 3. Technologia bezprzewodowa: Fale radiowe i mikrofale są wykorzystywane w sieciach bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, telewizja satelitarna i telefon komórkowy.
 4. Oświetlenie: Światło widzialne jest wykorzystywane do oświetlania wnętrz, oświetlenia drogowego, lamp samochodowych, latarni i innych źródeł światła.
 5. Energia słoneczna: Słońce emituje promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych.

Promieniowanie elektromagnetyczne jest również przedmiotem badań naukowych dotyczących jego wpływu na zdrowie i środowisko. Wysokie poziomy promieniowania elektromagnetycznego mogą mieć negatywne skutki dla organizmów żywych, dlatego istnieją normy i wytyczne

Jak zmierzyć promieniowanie elektromagnetyczne?

Poziom promieniowania elektromagnetycznego można zmienić korzystając z odpowiedniego urządzenia. Urządzenia takie to mierniki promieniowania elektromagnetycznego. Korzystając z miernika takiego jak Milerd HiRange możemy zmierzyć poziom pola elektrycznego, pola magnetycznego i fal radiowych. Nieliczne modele pozwalają na pomiar sieci piątej generacji (5G), na przykład wspomniany miernik promieniowania elektromagnetycznego Milerd HiRange pozwala na pomiar sieci 5G aż do częstotliwości 8 GHz.

Gdzie występuje promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne występuje w różnych miejscach i jest generowane przez różne źródła. Oto kilka miejsc, gdzie możemy spotkać promieniowanie elektromagnetyczne:

 1. Słońce: Słońce jest głównym naturalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Emituje szeroki zakres fal elektromagnetycznych, włączając w to widzialne światło, promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe i małe ilości promieniowania rentgenowskiego.
 2. Urządzenia elektryczne: W naszym otoczeniu wiele urządzeń elektrycznych emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Przykłady to telewizory, komputery, telefony komórkowe, lodówki, lampy, kuchenki mikrofalowe itp.
 3. Sieci bezprzewodowe: Sieci bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi, Bluetooth, sieci komórkowe (3G, 4G, 5G) emitują fale radiowe i mikrofale, które stanowią formę promieniowania elektromagnetycznego.
 4. Radiografia i tomografia komputerowa: Promieniowanie rentgenowskie, które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego, jest używane w diagnostyce obrazowej, takiej jak radiografia i tomografia komputerowa.
 5. Telewizja i radio: Fale radiowe są wykorzystywane w transmisjach telewizyjnych i radiowych. Emitowane są przez nadajniki radiowe i telewizyjne, a następnie odbierane przez anteny w naszych telewizorach i radioodbiornikach.
 6. Lampy i oświetlenie: Wiele rodzajów lamp, takich jak żarówki, lampy fluorescencyjne, lampy LED, emituje promieniowanie elektromagnetyczne w postaci widzialnego światła.
 7. Przemysłowe źródła promieniowania: W niektórych branżach, takich jak medycyna, przemysł, badania naukowe, występują urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w celach diagnostycznych, terapeutycznych lub badawczych. Przykłady to urządzenia rentgenowskie, urządzenia do terapii promieniowaniem, urządzenia do badań jądrowych itp.

Warto zauważyć, że wystawienie na promieniowanie elektromagnetyczne może być zmienną i zależy od odległości od źródła, czasu ekspozycji, mocy i częstotliwości promieniowania. W przypadku pewnych rodzajów promieniowania, takich jak promieniowanie rentgenowskie i gamma, konieczne są odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia, aby minimalizować narażenie na nie.