Opublikowano

Co to jest pole elektromagnetyczne – definicja, pomiar i wpływ na otoczenie

Pole elektromagnetyczne jest nieodłącznym elementem współczesnego życia, od technologii komunikacyjnych po urządzenia codziennego użytku. To złożone zjawisko przykuwa uwagę naukowców, inżynierów i społeczeństwa ze względu na jego wszechobecność i potencjalny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko. W niniejszym artykule zgłębimy tajemnice pola elektromagnetycznego, omawiając jego definicję, technologie pomiarowe i obecny stan wiedzy na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego i wpływu PEM na zdrowie.

Definicja pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne (PEM) to kompleksowe zjawisko fizyczne, które obejmuje zarówno pole elektryczne, jak i pole magnetyczne. Powstaje w wyniku ruchu ładunków elektrycznych, takich jak prąd elektryczny w przewodnikach czy oscylujące cząsteczki w falach radiowych. Pole elektryczne generowane jest przez naładowane cząsteczki, podczas gdy pole magnetyczne powstaje w wyniku ich ruchu lub zmian w polu elektrycznym.

Pole elektromagnetyczne można opisać jako skrzyżowanie pól elektrycznych i magnetycznych, które oddziałują na siebie i przenoszą energię poprzez przestrzeń. To zjawisko obejmuje całe spektrum fal elektromagnetycznych, od niskoenergetycznych fal radiowych po wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie i gamma.

Pomiar pola elektromagnetycznego

W obliczu wszechobecności technologii generujących pole elektromagnetyczne, mierniki pola elektromagnetycznego takie jak Milerd HiRange odgrywają kluczową rolę w ocenie ekspozycji i zgodności z normami bezpieczeństwa. Mierniki PEM umożliwiają pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w określonym obszarze oraz wskazują, czy poziom jest zgodny z obowiązującymi standardami. Mierniki pola elektromagnetycznego są szczególnie ważne w miejscach pracy, gdzie występuje duże zagęszczenie urządzeń elektronicznych emitujących sztuczne pole elektromagnetyczne.

Technologie pomiarowe w dziedzinie pola elektromagnetycznego ewoluowały wraz z postępem naukowym. Obecnie dostępne są zaawansowane mierniki, które mogą precyzyjnie mierzyć natężenie pola elektromagnetycznego w różnych zakresach częstotliwości. Te mierniki są wykorzystywane nie tylko w celach monitorowania i kontroli, ale także w badaniach naukowych, aby lepiej zrozumieć wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i otoczenie.

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka

Jak prawidłowo mierzyć pole elektromagnetyczne?

Profesjonalne urządzenie pomiarowe umożliwiają nie tylko pomiar natężenia pola elektromagnetycznego (i będące jego konsewencją promieniowanie elektromagnetyczne) w danej chwili, ale też długotrwały pomiar, który pozwala na późniejszą analizę w określonym przedziale czasu (dzień, tydzień czy nawet miesiąc). Jest to istotne ponieważ ze względu na sposób działania urządzeń generujących pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości często emisja przebiega w sposób nieregularny. Mamy do czynienia z tzw. peakami, czyli wysokimi wartościami szczytowymi, które następuję periodycznie.

Powoduje to, że aby określić faktyczny wpływ jaki źródła emisji PEM mają w danym miejscu na ludzi, zwierzęta czy urządzenia elektroniczne należy wykonywać pomiar w dłuższym okresie czasu i analizować pomiar uśredniając, a najlepiej dodatkowo analizując wartości szczytowe (peaki) i ich wartości i częstotliwości występowania. Na pomiar taki pozwalają nieliczne urządzenia – na pewno wykonamy go miernikiem Milerd HiRange, który zapisuje historię pomiarową z ostatnich 30 dni i osobno mierzy wartości szczytowe pól elektromagnetycznych oddziałujących w badanym obszarze. HiRange mierzy zarówno sztuczne jak i naturalne źródła pól elektromagnetycznych.

Milerd HiRange - miernik pola elektromagnetycznego

Wpływ pola elektromagnetycznego na otoczenie i zdrowie

Obecność pól elektromagnetycznych jest naturalna i nieodzowna w naszym otoczeniu. Jednakże, istnieje obawa, że nadmiernie silne pola elektromagnetyczne, zwłaszcza w zakresach wysokich częstotliwości, mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Badania nad tą kwestią są trudne ze względu na wiele zmiennych i długoterminowy charakter potencjalnych skutków.

Aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa, ustanowione przez organizacje zdrowotne i regulacyjne, mają na celu ochronę ludzi przed nadmiernym narażeniem na pola elektromagnetyczne. Niemniej jednak, w miarę rozwoju technologii, takich jak technologia 5G, kontynuowane są badania nad wpływem długoterminowego narażenia na zdrowie.

Badania naukowe nad wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie są nadal prowadzone, aby uzyskać bardziej kompletny obraz potencjalnych zagrożeń. W międzyczasie, ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa i monitorować rozwój wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

Źródło pola elektromagnetycznego

Znaczenie PEM – podsumowanie

Pole elektromagnetyczne to zjawisko obecne w naszym codziennym życiu, zarówno w naturalnym środowisku, jak i w technologiach sztucznych. Mierniki pola elektromagnetycznego są nieodzowne do pomiaru i kontroli ekspozycji na te pola, szczególnie w miejscach pracy. Obecny stan wiedzy nie dostarcza jednoznacznych dowodów na istnienie szkodliwego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie, jednak badania nad tą kwestią wciąż trwają. Ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa i monitorować rozwój wiedzy naukowej w tej dziedzinie. Badania naukowe nad wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie są nadal prowadzone, aby uzyskać bardziej kompletny obraz potencjalnych zagrożeń. W międzyczasie, ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa i monitorować rozwój wiedzy naukowej w tej dziedzinie.